boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex M > artikel


Muziekschool van Ledeberg 1962-1969
Filiaal Muziekacademie August De Boeck, Kunstenacademie August De Boeck Asse 1970-2014
Filiaal Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove 2014-
1. Muziekschool van Ledeberg

Op initiatief van vooral juffrouw Marie Borginon werd al in 1962 getracht, via inspecteur Baisier (1) een muziekschool op te richten, maar het Ministerie van Onderwijs wou van geen erkenning weten; dan maar op vrijwillige basis.
De eerste lessen, muziekschrift en zang, werden gegeven in een lokaal van de zustersschool en bij juffrouw Marie thuis; de eerste leerlingen waren: Rita Vandeperre, Francine De Ridder, Greta De Pijper, Rita Notaert, Annemie Van Saene, Annie Kestens, Marleen Vanderplas, Estelle De Bolle en Linda Huylenbroeck. In 1963 traden ze voor het eerst op, voor de parochiekring, met ‘Het Garnaalmeisje', ‘Bloemekens lief' en ‘De Bremer Muzikanten'. In oktober van dat jaar werd verhuisd naar de lokalen van het vroegere pensionaat, aan de Ledebergdries/ Kapelleweide. Het aantal leerlingen klom tot ongeveer 20; in 1964 tot 30. (2)
In 1965 kregen de leerlingen voor het eerst notenleer van een gediplomeerd leraar, Adolf Vandeperre. Alfred Dockers was in 1966 de eerste leraar bewegingsleer (al in december opgevolgd door Ad. Goelens), R. Liessens de eerste leraar piano. Het leerlingenaantal steeg tot 42. (2) (3)
In het schooljaar 1967-1968 volgden 68 leerlingen de lessen: notenleer: 1e jaar: 25 leerlingen, 2e jaar: 17 leerlingen, 3e jaar: 17 leerlingen; piano: 8 leerlingen; ritmiek: 1e jaar: 24 leerlingen, 2e jaar: 20 leerlingen. (4) Vier volwassenen volgden zang, gegeven door Karel Druwé.
Schooljaar 1968-1969: 78 leerlingen: notenleer: 1e jaar: 23 leerlingen, 2e jaar: 19 leerlingen, 3e jaar: 15 leerlingen, 4e jaar: 17 leerlingen; ritmiek: 1e jaar: 22 leerlingen, 2e jaar: 17 leerlingen; piano: 8 leerlingen; dictie: 56 leerlingen. (4)
De eerste leraar dictie was, zij het voor korte tijd Frans De Braekeleer. Op 1 september 1969 werd de leergang koperinstrumenten opgestart o.l.v. Christian Risack.
Om de leerkrachten toch enigszins te kunnen vergoeden werd schoolgeld gevraagd, zocht juffrouw Marie steun bij gegoede families en notabelen (die ze telkenmale uitnodigde op de optredens van de leerlingen (5)). Op 13 september 1968 werd er zelfs een ‘muzikaal' eetfestijn georganiseerd.
Ook in 1968 werd de v.z.w. ‘Muziekschool van Ledeberg' opgericht, met als doel ‘het bevorderen van het muziekonderwijs en het beoefenen van de Schone Kunsten; in het bijzonder het uitbreiden tot volledige ontplooiing van de Muziekschool van Ledeberg.' Voorzitter was juffrouw Marie Borginon, afgevaardigd beheerder en schrijver werd juffrouw Elsa Van Saene.
Intussen werd samen met burgemeester Van Cauwelaert geijverd voor de erkenning van de school, als filiaal van een muziekacademie; van Ninove, van Asse, van Sint-Agatha-Berchem, …? Het werd uiteindelijk Asse. Vanaf 1 september 1969 werd al de werkwijze van de muziekacademie August De Boeck uit Asse gevolgd, maar het duurde nog tot 1 januari 1970 alvorens ook het ministerie de ‘muziekschool van Ledeberg' als filiaal erkende. Op dat moment waren 100 leerlingen ingeschreven (2). De gemeente droeg meteen 80000 fr bij in de kosten.
 
2. Filiaal van de Muziekacademie August De Boeck, Kunstenacademie August De Boeck Asse
; Filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans Ninove

* Vanaf 1 januari 1970 tot in 2014 bleef de Roosdaalse academie filiaal van de Assese academie. Na vele jaren van vrij goede samenwerking begon deze geleidelijk aan te verzwakken, werden activiteiten overgelaten aan eventueel plaatselijk initiatief. Voor leerlingen en ouders was er de verplaatsing naar het 'verre' Asse om er (zoals ook vroeger (6)) bepaalde (eind)examens af te leggen, maar ook (meer en meer) om er een in Roosdaal begonnen opleiding af te werken. Nochtans waren de werkingskosten te dragen door de gemeente Roosdaal beduidend (geworden). Tevens kwamen er negatieve signalen vanuit een voorwaardelijke doorlichting. Dit alles leidde tot frustraties! Het Roosdaalse gemeentebestuur zocht daarom toenadering tot Ninove en kwam overeen dat de Roosdaalse academie met het schooljaar 2014-2015 filiaal werd van de dichterbij gelegen Ninoofse academie. (7) Omdat men in Roosdaal gewoon was geworden vrij zelfstandig te ondernemen waren er aanvankelijk communicatiestoornissen met het bestuur in Ninove, maar aldra werden deze verholpen en verliep de samenwerking vlot.
* Eerst bleef de academie na de erkenning nog gevestigd in het vervallen meisjespensionaat. Langs de binnenplaats aan de Kapelleweide stapten de leerlingen, of naar een groot klaslokaal met een piano en een schoolbord, waar o.a. notenleer en piano werd gegeven, of naar een grote zaal waar de lessen ritmiek en ballet doorgingen, of naar een kleiner lokaal voor de lessen dictie. Gezien de staat van het gebouw was het aan de leerlingen ten strengste verboden op verkenning te gaan in de rest ervan. Niet verwonderlijk dat o.a. door de inspectie een betere huisvesting werd geëist zodat in 1973 werd verhuisd naar de gemeenteschool aan de Brusselstraat.
Daar kon de academie gebruik maken van de turnzaal en het aanpalend (omkleed)lokaaltje (8) en kon er ook terecht in de klaslokalen. In de turnzaal moesten voor en na de lessen ballet de drie drieluikspiegels telkens worden aan- of weggerold, de barres aan- of weggebracht. Ook in de turnzaal stond de oude bruine piano waarop het pianospel werd aangeleerd. Elke noot bleef er nagalmen als in een kathedraal. In het klaslokaal notenleer ontbrak het bord met notenbalken zodat de lesgever die telkens moest tekenen. (9) (10) Een grote verbetering was zeker de omvorming in 1996 van de zolderverdieping tot cultuurzolder waardoor de academie kon beschikken over vier leslokalen en sanitair. (11) Voor grotere optredens zoals ballet- en dansvoorstellingen, ... werd vanaf 1996 vooral CC De Ploter gehuurd,
In juni 2008 werd dan verhuisd naar Het Koetshuis, met toegang vanaf Strijtemplein 15. Daar heeft de academie haar eigen lokalen en kan er gebruik maken van het bewegings- & danslokaal. (12) Een schouwburg met een uitstekende akoestiek bevordert er grootsere activiteiten, vakoverschrijdende projecten.
* Toezichtsters, later administratieve medewerkers genoemd.
Aanvankelijk was hun opdracht vooral het openen en sluiten van de lokalen en toezicht houden, de leerlingen inschrijven op fiches en zorgen dat de aanwezigheidslijsten door de leraars waren getekend, de resultaten van de examens verzamelen en alles bezorgen aan de hoofdvestigingsplaats; geleidelijk gebeurde dat nadien digitaal. Later, eveneens zorgen voor bekendmaking (o.a. een infofolder aan alle 8-jarigen van Roosdaal) en ook hulp bieden bij de leerlingenconcerten (o.a. programmafolder mee opstellen, helpen bij het kleden en schminken). En … al de jaren aanspreekpunt zijn (o.a. bij ziekte of wijziging in de lessenroosters) voor ouders, leerlingen en leerkrachten.
1962/1970-1977: Van Saene Elsa
1977-1978: Evenepoel Marie-Jeanne
1978-1984: Huylebroeck Annie
1984-2005: Rodts Betty
2006-2019: Tielemans Linda
2019-: Aelgoet Ilse en Testelmans Isaak

* Roosdaalse leerkrachten waren/zijn o.a.:
interim van 3 jaar: Bulté Greet, voordracht
korte interim: De Backer Herlmut, notenleer
2006-: Evenepoel Lieselotte, dans
2000-: Janssens Leen, piano
1965-1976: Vandeperre Adolf, algemene muzikale vorming, blokfluit, zang, piano
1978, 1980: Van Imp Ronny, notenleer
1977: Van Nerom Gerard, blokfluit

* Van 1970 tot 1988 schommelde het aantal leerlingen tussen 100 en 150.
 

(13)

Het jaar voordien was het nog 25 fr. In 1989 werd er ook aan toegevoegd dat er een bijdrage in de werkingskosten te betalen was ‘waarvan het juiste bedrag elk schooljaar bepaald wordt door het Ministerie van Onderwijs.’ Elke leerling moest ook ieder jaar opnieuw worden ingeschreven.
Vanaf het schooljaar 1988-1989 met 145 (160?) ingeschreven leerlingen schommelde het leerlingenaantal naar 197 in het schooljaar 1999-2000. Het volgend schooljaar werden 231 leerlingen ingeschreven, aantal dat schommelend steeg tot 299 in het schooljaar 2009-2010. Vanaf het schooljaar 2010-2011 met 308 leerlingen ging het naar 320 in het schooljaar 2013-2014. Dat jaar bedroeg het inschrijvingsgeld:
 

(14)

In het schooljaar 2021-2022 was het inschrijvingsgeld gestegen tot respectievelijk 69, 45, 135, 320 euro + 1 € 'administratieve kost per persoon'. Vanaf het schooljaar 2020-2021 kon naast fysiek ook online worden ingeschreven.
In het schooljaar 2014-2015 werden 362 leerlingen ingeschreven, aantal dat verder steeg en in het schooljaar 2018-2019 het (voorlopig) maximum bereikte van 392 leerlingen om dan terug te vallen tot 352 in het schooljaar 2019-2020 en tot 331 in het schooljaar 2020-2021. (15)
* Na de erkenning veranderde/groeide het lesaanbod; al onmiddellijk werd ook ballet aangeboden, in 1975 werd notenleer voor volwassenen aangekondigd, ...
 

Lesaanbod schooljaar 1994-1995
(16)

Bijzonder waren de opendeurdagen bij de opening van Het Koetshuis op 14 en 15 juni 2008, met in de lokalen open lessen en in de schouwburg voorstelling van instrumenten.
 

Lesaanbod schooljaar 2013-2014
(17)

 

Wijzigingen in het lesaanbod in 2019
(18)

- Uiteraard kregen de leerlingen een rapport, vele jaren met dezelfde lay-out:
 


Leerlingen die blokfluit, ballet, ...volgden kregen trimestrieel punten voor Aanleg, Werkijver, Vooruitgang.
Hun proef op het einde van het schooljaar werd Wedstrijd genoemd.

- Elk jaar was er ook een 'plechtige prijsuitreiking' die, opmerkelijk, plaats vond in november. Vele jaren werd de uitreiking opgeluisterd door het orkest en koor van de muziekacademie Asse/klas samenspel en koorklas en ook door de zang van de leerlingen van de plaatselijke notenleerklassen. Alle leerlingen die hun studies in het 'lager of het hoger secundair niveau' beëindigd hadden, kregen hun diploma, maar eveneens een prijs geschonken door het gemeentebestuur van Roosdaal. Bovendien ontvingen sommige leerlingen een bijzondere prijs. Zo ook in 1978:
 

(19)

Niet verwonderlijk dat het gemeentebestuur en ook de bankdirecteurs vooraan op de prijsuitreiking aanwezig waren. Zij schonken als prijs meestal een langspeelplaat met klassieke muziek, soms een boek. In sommige gezinnen waarvan meerdere kinderen verschillende richtingen volgden werd toen noodzakelijkerwijs een platendraaier aangekocht!
Talentvolle leerlingen kregen soms ook een medaille van de regering zoals in 1980 Peter Kestens voor piano.
Later werden de diploma’s eind juni uitgereikt, op een proclamatie opgeluisterd door optredens van leerlingen, laureaten.
* Plankenkoorts overwinnen, tonen tot wat men kunstig in staat is, samen spelen, anderen laten meegenieten, … het waren motieven om de leerlingen te laten optreden. Optredens die er in een (afgelegen) filiaal grotendeels kwamen dankzij het initiatief, de creativiteit van de leraar, de bezieling van de coördinator van het filiaal.
- Jaarlijks declameerden, musiceerden, dansten de leerlingen per klas/richting voor een vertrouwd publiek van klasgenoten, vaak ook ouders, broers, zussen, … ‘Daar naartoe werken deed de leerlingen met sprongen vooruitgaan.’ (10) Zo ook in 2013.
 

(20)

- Grootser waren de leerlingenconcerten van alle richtingen samen, die vanaf de jaren (19)70 tot over de eeuwwisseling een vrij vast stramien volgden, zo ook in 1980:
 

(21)

Daarna kwam er in dat samen optreden van alle opleidingen meer variatie.

Zo dacht men in 2006: 'Als we nu eens een leerlingenoptreden organiseerden met een hapje en een drankje?' Wat aanvankelijk 'een concertje met een hapje en drankje voor het publiek moest zijn', werd gaandeweg echter een evenement met een viergangendiner en optredens op verschillende locaties met een doorschuifsysteem, compleet met aperitief, soep, hoofdschotel en dessert, telkens begeleid met muziek, woord en dans, gespreid over (toen nog) alle bruikbare lokalen van de Pamelse basisschool. 150 aanwezigen genoten van artistieke en culinaire geneugten, het jaar daarop zelfs 200. (10)

Ook werden totaalspektakels 'Muziek Woord Dans' opgevoerd, met leerlingen én leraars (22), zoals in 2011 ‘@c@demie online’, in 2014 ‘Love is in the air’, in 2019 ‘Alice in Wonderland’.

In 2020 werd het leerlingenconcert dan weer opgevat als projectvoorstelling Kleur:
 

(23)

Speciaal moet hier worden vermeld dat de muziekacademie filiaal Roosdaal op 11 en 12 maart 2022 haar 50-jarig bestaan vierde met een totaalspektakel. (24)

- Vaak werd ook medewerking gevraagd aan de muziekschool.
Met o.a. optredens tijdens de Culturele Week (1990), op de Strijtemfoor (1995), tijdens de 11 juli-viering (1997), op Kunst in de Luwte (2010), in de Musicalmozaiëk van het Fusakoor (2012), bij de Historische Orgelconcerten (2013, 2014, 2018, 2019), tijdens de Week van de Amateurkunsten (2015), op Toast Literair van Davidsfonds Roosdaal (2016), in het muzikaal sprookje Er was eens …, over de Dikke van Pamel (2016), bij Zingen voor Vrede van Erfgoed Rausa (2018).
Meermaals nam de Roosdaaalse academie deel aan de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs en en ook aan o.a. in 2012 Beken Kleur, een opvoering met de academies van Liedekerke, Gooik en Lennik, in 2013 Concerten van leerlingen 'Samenspel en Instrumentaal ensemble' met de academies van Asse, Ternat, Liedekerke en Affligem, in 2018 de viering van 90 jaar academie Ninove.

* Een groepje oud-leerlingen van de opleiding Woord vormde in 2011 't Winkelend Theaterdink en bracht knap 'Beste Mensen - een koningsdrama', maar het bleef voorlopig bij die ene prestatie.
* In oktober 1979 werd met de leerlingen een brief meegegeven met de mededeling dat een groep ouders het initiatief had genomen een oudervereniging op te richten en met een dubbele vraag:
- ‘Wenst U deel uit te maken van het bestuur van de oudervereniging?’
- ‘Indien U het niet wenst, verkiest U een persoon aan te duiden onder de Ouders van leerlingen uit de Muziekschool die, volgens U, aangewezen is om deel uit te maken van het bestuur van de Oudervereniging?’
Een jaar later echter ontstond uit de verruiming van het bestuur de vzw ‘Vriendenkring Kunst en Muziek’, die volgens haar statuten er o.a. zou naar streven ‘de werking van de plaatselijke muziekacademie te stimuleren en te re-activeren’, maar die na enkele jaren een toneelkring werd.
-----------------------------------------------------------------------
(1) Inspecteur lager onderwijs uit Meerbeke.
(2) Bij benadering; de getallen verschillen soms naargelang de bron of naar het tijdstip waarop ze werden genoteerd.
(3) Verschillende ouders en kinderen werden in die periode door juffrouw Marie persoonlijk aangesproken. En als een leraar afwezig was vulde ze zelf het lesuur op met 'wellevendheid'!
(4) Doordat de meeste leerlingen meer dan één leergang volgden was het totaal aantal 'cursisten' uiteraard merkelijk groter dan het aantal ingeschreven leerlingen.
(5) Zo waren op de feestnamiddag van 15 november 1964 o.a. burgemeester Van Cauwelaert, advokaat Ronse, volksvertegenwoordiger Leo Lindemans, gedeputeerde M. Malherbe, … aanwezig.
(6) Elsa Van Saene organiseerde zelfs vervoer door taxi Gerry Timmermans voor de leerlingen die anders niet in Asse geraakten!
(7) Zo ook de muziekacademie van Liedekerke.
(8) Dat vanaf 1988 werd ingenomen door de biblotheek.
(9) Uiteindelijk heeft Eddy Suys op een bord de notenbalken geschilderd.
(10) Volgens getuigenissen aangehaald door Walter Evenepoel in ‘Een halve eeuw Academie in Roosdaal’, Erfgoed Rausa, 2021, 158 p.
(11) In 2006 was er brand(stichting?) waardoor o.a. de balletkledij die er was opgeslagen door de rook verloren ging.
(12) Met aangepaste bevloering en 2 spiegelwanden, maar … wat klein volgens de opleiding dans.
(13) In strooibrief van het gemeentebestuur.
(14) In Gemeentelijk informatieblad van juni-juli-augustus 2013.
(15) Als gevolg van de coronapandemie?
(16) In Gemeentelijk informatieblad van augustus 1994.
(17) In Gemeentelijk informatieblad van juni-augustus 2013
(18) In Seizoensbrochure 2019-2020 van Het Koetshuis.
(19) In brochure 'Concert & Plechtige Prijsuitreiking', 10 november 1978.
(20) In Gemeentelijk informatieblad van februari-april 2013
(21) In Het Nieuwsblad van 19 februari 1980.
(22) Enkele keren traden ook alleen de leraars gezamenlijk op, zoals in 1993 bij de opening van het nieuwe gemeentehuis, in 2006 op een leraarsconcert.
(23) In Gemeentelijk informatieblad van januari-maart 2020
(24) Met twee jaar vertraging omwille van corona.