boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Vrije basisschool O.-L.-V.-Lombeek

Als kleuter- en lagere school voor meisjes, opgericht in 1894.

* Tot 1975 werd de school beheerd door de zusters Apostolinnen uit Wetteren.

- Eén van de zusters was dan ook schoolhoofd-onderwijzeres. Tot een eind in de 20e eeuw waren ook de andere kleuterleidsters en onderwijzeressen zusters. Maar geleidelijk aan werden ook leken in dienst genomen. Dat gaf b.v. in 1955 volgende toestand:
Vier klassen met:
Maria Mathilde Hoogewijs, schoolhoofd-onderwijzeres, zuster (1) en Snel Simonne, onderwijzeres, leek;
Impens Madeleine, kleuterleidster, zuster (2) en Verschelde Anne-Marie, kleuterleidster, leek.

- De klassen werden ondergebracht in de omgevormde stallingen van een pachthof gelegen aan de Notenboombeek, te bereiken vanaf de Koollochting via de voetweg achter Rokkenborch. Om het onderwijs van meisjes te verzekeren heeft pastoor Ooms dan het pachthof in 1897 gekocht. Na zijn overlijden in 1918 kwamen de klassen (en klooster) bij testament in bezit van zijn opvolger pastoor Ponchaut die ze in 1923 schonk aan de vzw Vereniging der parochiale werken van de dekenij Lennik.
In de loop der jaren is er wel een herschikking geweest van lokalen want in de eerste helft van de 20e eeuw werd nog een klaslokaal met verdieping gebouwd tegen de westkant van de parochiezaal, en later werden ook in de schuur klaslokalen ingericht.
- De school werd al in 1894 aangenomen door de gemeente, aanneming die telkens werd hernieuwd. In 1894 bedroeg de jaarlijkse gemeentelijke toelage 200 fr., in 1915 was ze 375 fr. (3)

* Op 1 september 1975 werd de school overgenomen door de Zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar, als vestigingsplaats van de basisschool van het I.M.I. op Ledeberg-Roosdaal.

- Bijgevolg met de directrice, directeur van daar als directie.
- Bij de overname telde de school 17 leerlingen (1e en 2e leerjaar) in 1 klas en 36 kleuters in 2 klassen. Al in 1977 wou het I.M.I. die ene klas van de lagere school opheffen, maar deken Uytterhoeven had er, zonder de directrice op de hoogte te brengen, bij de regionale overste op aangedrongen die klas te behouden, met als argument de nieuwe woonwijk te O.-L.-V.-Lombeek. De trend bleef echter, ook de volgende jaren dalend:
1976-1977: 37 kleuters/15 leerlingen
1977-1978: 35 kleuters/12 leerlingen
1978-1979: 34 kleuters/11 leerlingen
1979-1980: 31 kleuters/12 leerlingen
Uiteindelijk werd die ene klas van de lagere school toch opgedoekt. De twee kleuterklassen bleven.
- Jaarlijks betaalde het I.M.I. aan de vzw Vereniging der Parochiale werken 60 000 fr. huur voor toch een gebrekkige behuizing van de kleuters. Begin de jaren (19)80 nam de parochie, met pastoor Raymaekers voorop, het initiatief de oude schoolgebouwen af te breken en er een nieuwe kleuterschool te bouwen. De bouwwerken begonnen in november 1984 en duurden tot juni 1985.
 

Om de bouw te bekostigen organiseerde de parochie verschillende jaren eetfestijnen. Daarbij schonken de zusters van Vorselaar ook nog 1500000 fr.! (4) Over die gift, die toch het grootste deel van de kosten dekte, werd toen en ook nadien door pastoor en parochieraad naar de buitenwereld toe in alle talen gezwegen.
- Het was telkenjare belangrijk dat er in de dertig kleuters opdaagden, zodat de twee kleuterjuffen fulltime konden worden betaald door de hogere overheid. Zoals blijkt uit onderstaande cijfers was dat vooral vanaf het schooljaar 1998-1999 problematisch.
1989-1990: 30 kleuters
1995-1996: 39 kleuters
1996-1997: 46 kleuters
1997-1998: 33 kleuters
1998-1999: 24 kleuters
1999-2000: 25 kleuters
2000-2001: 23 kleuters
2001-2002: 31 kleuters
2002-2003: 27 kleuters
2007-2008: 24 kleuters
Toen de directie in 1998 maar anderhalf ambt voorzag, zodat de 2 klassen voor de helft van de tijd zouden samenzitten, kwam er protest van de ouders en bleven er toch twee afzonderlijke klassen. Op vraag van verschillende ouders werd met de gemeente gesproken over een overname, maar de onderhandelingen struikelden over de garantie van de tewerkstelling van de kleuterleidsters en ... de kleuterschool bleef ook de volgende jaren bij het I.M.I.
Ondanks de door de gemeente bij de onderhandelingen beloofde en uiteindelijk toegekende sociale voordelen (5) bleef de financiële kost een probleem. Zo werden in 2004 nog vrijwilligers gevraagd om te verven en te klussen.
 


In 'Het Laatste Nieuws' van 3/8/2004.

Uiteindelijk zou het I.M.I. de twee klassen, door vooral uren van andere vestigingsplaatsen over te hevelen, nog tot einde schooljaar 2007-2008 behouden. Toen echter vond het schoolbestuur het welletjes en besliste de kleuterschool in O.-L.-V.-Lombeek op te heffen. (6)
- Daarop verkocht de vzw Vereniging der Parochiale werken (7), de vroegere steun van zusters en parochianen ten spijt, het gebouw aan de gemeente. (8)
 


foto 2008

- De kleuterschool van O.-L.-V.-Lombeek is nooit echt geïntegreerd geweest in het I.M.I. De samenwerking is nooit hecht geweest. Daarvoor bleef de school, personeel en ouders, te veel een eigen leven leiden, nog geaccentueerd door de gezinsbond, die o.a. de voor- en naschoolse opvang organiseerde. Terwijl de directies van de basisschool op Ledeberg de kleuterschool als erg belastend beschouwden, zowel financieel als organisatorisch. Kon of wou men die integratie, op Ledeberg en/of in O.-L.-V.-Lombeek, niet verwerkelijken?-------------------------------------------------------------------------
(1) Zuster Nivarda, Kalken 13/7/1907-O.-L.-V.-Lombeek 12/7/1972.
(2) Zuster Thomassine.
(3) Uiteraard ontvingen de zusters kleuterleidsters en onderwijzeressen daarnaast ook nog een loon.
(4) Het I.M.I. moest dan wel de eerste jaren geen huur betalen.
(5) Waarop er kritiek kwam vanuit de oppositie die vond dat het vrij onderwijs bevoordeeld werd.
(6) De gemeente was er als de kippen bij om kleuteronderwijs aan te bieden, met steun van de gemeentekas. Ook al gaven de meeste ouders de voorkeur aan de rustige omgeving en gebouwen aan de Koollochting, toch moesten de kleuters voortaan naar de gemeenteschool in de Koning Albertstraat, waar kleuter- en lagere school mekaar behulpzaam konden zijn.
(7) De verkregen gelden werden door de vzw o.a. gebruikt/uitgeleend om in Pamel de zaal Ons Huis te renoveren.
(8) Het OCMW van Roosdaal begon er een kinderdagverblijf.