boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/Ons Huis

Inwijding op 6 april 1931
Om 9.30 u was er in de kerk een plechtige mis met sermoen door E.H. Van Den Heuvel, directeur van de maatschappelijke werken. Daarna, in de zaal, toespraken door de volksvertegenwoordigers Van Den Eynde en Vergels, gevolgd door de inwijding door kanunnik Engelen, vertegenwoordiger van Mgr. Luytgarens en proost van de Boerenbond.
's Namiddags om 2 uur en 's avonds om 7 uur vertoonde E.P. Meeus, algemeen secretaris van de Bonden van het H. Hart, de Vlaamse film 'Toon Verheyen naar Carthago of de Bedevaart der Bonden van het H. Hart naar Carthago'.
Sint-Jozef, patroon van bouwheer pastoor Janssens, kreeg een plaats in een nis boven de ingangsdeur (en een maand later werd het H. Hartbeeld gewijd, en geplaatst voor de zaal).

 

foto 2008
 


Bruikleenvergoedingen 1980 - 1981

Komitee Parochielokalen
S. GAUGERICUS PAMEL
Roosdaal
_________________________________

Roosdaal, 17 september 1980.

Aan de besturen van de Verenigingen.

Hierbij de lijst van de bijdragen voor het gebruik van de lokalen van toepassing voor het werkjaar sept. 1980 - 1981.
De bijdragen blijven onveranderd, dit spijts alle prijsstijgingen die wij thans meemaken.
Het is alleen maar mogelijk als alle gebruikers van de lokalen hun best doen om stipt en zorgzaam te zijn.
Mogen wij bijzondere aandacht vragen voor volgende punten:

 

 

- geen energie onnodig te verkwisten
- de verlichting niet vergeten te doven na de samenkomsten - vele keren blijft de verlichting de hele nacht branden.
- ELK GEBRUIK VAN DE LOKALEN dient vooraf aangegeven en ingeschreven bij Mevr. De Bolle, Kleistraat 8
- De waarborg dient vooraf betaald, de inventaris en de overeenkomst door de verantwoordelijken ondertekend. De abonnementsprijs voor het gebruik van de lokalen wordt zo vlug mogelijk betaald. Andere betalingen gebeuren bij het afhalen van de sleutels bij Mevr. De Bolle, Kleistraat 8.
- alle afval wordt in zakken verzameld. De zakken worden toegebonden.
- ELKE gebruiker der lokalen zorgt ZELF dat alle afval (ook de flessen) zo vlug mogelijk wordt verwijderd of weggehaald, zo niet wordt een vergoeding van 100 fr. bijgerekend.
- Bij tentoonstellingen of andere feesten worden GEEN nagels of duimspijkers in de muurbekleding geslagen.

 

Wij rekenen er stellig op dat ALLEN zich zonder fout en met verantwoordelijkszin aan dit alles zullen houden. Elke vereniging zal er baat bij hebben.

Voor het komitee der parochielokalen:

J. UYTTERHOEVEN, pastoor-deken.

I. PRIJZEN VOOR DE PAROCHIALE VERENIGINGEN.

 

 

- Jaarabonnement voor verenigingen en normale werking in vergaderlokalen (+ één algemene vergadering)

- Feestvergadering voor leden in de zaal

- Algemene vergadering, niet winstgevend (koffietafel, informatieavond)
zaal (leden met abonnement)

- Kulturele aktiviteiten, niet winstgevend tijdens de week
bovenzaal
grote zaal

- Zaterdag- of zondagaktiviteiten, winstgevend (film, toneel, e.a.)
op andere dagen

- Weekend, zaterdag en zondag (mosselkermis of dgl.)

- Waarborg (VOORAF TE BETALEN)

1500 fr.


1500 fr.


1000 fr.


250 fr.
1000 fr.

2000 fr.
1500 fr.

5000 fr.

1300 fr.

 


II. ANDEREN.

 

 

- Begrafenismaaltijden, recepties

- Familiefeesten (Kommunie - of jubileumfeest)

- Gebruik van keuken en materiaal

- Meer verbruik van verwarming wordt afzonderlijk aangerekend.

- Uitlenen van tafels en stoelen (niet bovenlokaal) uitsluitend voor binnen
stoelen
tafels
tafelbekleding

- Reiniging zaal en trap
andere lokalen, keuken en bergplaats

- Wegbrengen afval

1300 fr.

3300 fr.

650 fr.
5,-/stuk
20,-/stuk
10,-/stuk

750 fr.
500 fr.

100 fr.

 


Het Nieuwsblad Online van 10/11/2008:
Ons Huis staat op instorten
'De parochiezaal Ons Huis in de Brusselstraat in Pamel is gesloten omdat er gevaar zou zijn voor instorting. De voorzitter van de parochiale werken wenst nog geen verklaringen af te leggen. De verenigingen die de zaal huurden zijn wel ingelicht.
Zaal Ons Huis, naast de kerk van Pamel, is eigendom en wordt uitgebaat door de vzw Parochiale Werken. Die heeft de zaal gesloten om 'dringende redenen'.
......
Volgens burgemeester Christine Hemerijckx had de vzw op eigen initiatief een stabiliteitsstudie laten uitvoeren nadat een scheur werd vastgesteld in een buitenmuur. Het verslag stelde dat er acuut instortingsgevaar zou zijn en dat de zaal tot nader order moest worden gesloten. Dat de zaal op bevel van de burgemeester werd gesloten, is volgens burgemeester Hemerijckx een misverstand.
"Ik werd eind vorige week door de brandweercommandant op de hoogte gebracht dat in de zaal door vrijwilligers stabiliteitswerken werden uitgevoerd. Hij vond dat, gelet op het gevaar dat bleek uit het inspectieverslag, totaal onverantwoord", aldus de burgemeester.
"Daarop heb ik de verantwoordelijken aangemaand om geen werken meer te laten voeren door vrijwilligers, maar eerst een contract af te sluiten met een gespecialiseerde firma, zodat alles tenminste in orde is met de verzekeringen."
Zaal Ons Huis wordt vooral gebruikt voor etentjes. .....'

Intussen las de voorzitter op zondag 9 november tijdens de mis wel een verklaring voor. Daar klonk het dat de vzw, na overleg, 'in opdracht van de burgemeester alle activiteiten in de zaal Ons Huis' moest opzeggen. Een maand later werd in het Parochieblad van 10 december deze uitspraak gereduceerd tot 'een gezamenlijk besluit'. Volgens hetzelfde artikel zouden er bij renovatiewerken in 1988 'bouwfouten' zijn begaan, maar op het nieuwjaarsfeest van de parochie op 31 januari 2009 verklaarde de voorzitter dat 'constructiefouten die in het verleden gebeurd zijn, meer dan 77 jaar geleden' oorzaak zijn! Nog een oorzaak in het parochieblad van 11 maart 2009: het wegnemen in 1968 van 3 ankers die buitenmuren verbonden. Bouwfouten dus in een ver verleden, 'van voor onze tijd'. Anderen repliceerden daarop dat zeker de directe oorzaak niet 77 of 40 jaar geleden te zoeken is, maar in de jaren (19)90 toen het dak zwaardere pannen kreeg.