boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex I > I.M.I. (basis) of I.M.I. (secundair) > artikel


Immaculata Maria-Instituut (basisschool + secundaire school)/plaatselijk adviescomité

* Samenstelling:
Vertegenwoordigers van de inrichtende macht, de directies, vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap (geestelijkheid en leken).

- Waren lid bij de oprichting in 1974:
E.H. Uytterhoeven, pastoor-deken, voorzitter
dhr M. Lambrechts, secretaris
zuster Maria Wilfrieda (M.C. Schoeters), afgevaardigd beheerder van de inrichtende macht
zuster Emanuelle (M. Mertens), gevolmachtigde van de inrichtende macht
zuster Irena (M.H. Baelus), overste van de lokale communauteit
zuster Hildegard (J. Jacobs), directrice van de secundaire school
zuster Marie-Borgia (M.L. Vandebon), directrice van de basisschool
de heren G. Minner, L. Sonck, J. De Mesmaecker, H. De Bolle, H. Van Houtem

- Naarmate de plaatselijke oversten en directies gingen en kwamen veranderde ook de samenstelling van het P.A.C.

- Op 24 februari 1983 besliste de vergadering dat na het ontslag van deken Uytterhoeven als voorzitter, voorlopig zuster Emanuelle de leiding op zich zou nemen. Waren toen aanwezig: zuster Emanuelle, E.H. Uytterhoeven, E.H. De Gendt (pastoor van O.-L.-V.-Lombeek), zuster Hildegard, L. Sonck, J. De Mesmaecker, H. De Bolle, H. Van Houtem, H.L. De Vocht (directeur basisschool); verontschuldigd waren: zuster Juliette (Slegers) overste van de plaatselijke kloostergemeenschap en M. Lambrechts.

Na 1983 werden de leden die ontslag namen niet meer vervangen.


* Vergaderingen:
- Vergadering in oktober 1977: De zin van de bestaande werking (of het niet-werken) werd in vraag gesteld.
Ook verschilden de zusters van Ledeberg en deken Uytterhoeven duidelijk van mening over het voortbestaan van de lagere meisjesschool (1 klas) te O.-L.-V.-Lombeek. De zusters wilden de school opdoeken, maar de deken had er, zonder hen te verwittigen, bij de districtoverste op aangedrongen de school te behouden. Eén van de argumenten was de nieuwe woonwijk te O.-L.-V.-Lombeek.

- Vergadering van 28 april 1978: 'Er is een moeilijkheid gerezen in verband met de kosten verbonden aan het leerlingenvervoer. Nadat reeds een overeenkomst was gesloten met de ouders betreffende een tussenkomst in deze kosten, werd een brief verspreid door de gemeente, zeggende dat het leerlingenvervoer gratis is. Nu wordt het instituut gevraagd deze kosten te dragen.'

- Agendapunten op andere vergaderingen:
Zowel de basisschool als de secundaire school kwam ter sprake:
- voor- en naschoolse opvang te O.-L.-V.-Lombeek (1978)
- bespreking voorlopige statuten (1977, 1978)
- rationalisatie van het onderwijs in het algemeen (1979)
- plaatselijke situatie, vooruitzichten inzake rationalisatie (1979)
- evolutie schoolbevolking (1980, 1987)
- nieuwe directeur basisschool (1980)
- benoemingen (1980, 1983, 1987)
- scholengemeenschap, groei naar VSO (1980)
- hoe staan we t.o.v. coëdicatie? (1980)
- V.S.O.-impasse (1983)
- propaganda (1983)
- verkeersveiligheid (1983)
- nieuwe directeur secundair (1983)
- dossier aankoop schoolbus (1983)
- nieuwe gebouwen (1987)
- vooruitzichten, studierichtingen (1987)
- eetfestijn (1987)