boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex I > I.M.I. (basis) of I.M.I. (secundair) > artikel


Immaculata Maria-Instituut (basisschool + secundaire school)/oudervereniging tot 1983

* Elke ouder was welkom binnen de oudervereniging/het oudercomité. Vooral tussen 1974 en 1980 ijverde de plaatselijke afdeling opdat de ouders ook zouden aansluiten bij de Nationale Confederatie der Ouderverenigingen en lidgeld zouden betalen (1). Het aantal aangesloten leden groeide dan ook van 40 tot 92 in 1975, tot 135 in 1977. In 1978 viel het ledenaantal terug tot 99, in 1979 tot 84, maar steeg in 1980 weer tot 101. Dan daalde het ledenaantal 'spectaculair' tot 32 in 1981, 40 in 1982, 39 in 1983 en maar 20 in 1984. De volgende jaren bleven nog hoogstens een tiental leden aangesloten, de band met de Nationale Confederatie mocht immers, omwille van de belangen van de school, niet volledig worden afgesneden.

* De oudervereniging werd bestuurd door het oudercomité samengesteld uit ouders, vertegenwoordigers van het personeel, de directies, de overste van het klooster. Het dagelijks bestuur was in handen van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de schatbewaarder die samen met de directies vergaderden.

 

samenstelling oudercomité schooljaar 1975-1976

naam

woonplaats

klasafgevaardigde van

De Bolle Hubert (voorzitter)

Pamel

2e, 4e lager

Van Houtem Herman (ondervoorzitter)

Pamel

4e lager, 3e handel

De Dapper Livina (secretaris)

Pamel

6e handel

Minner Gustaaf (schatbewaarder)

Strijtem

6e handel

Bauwens Robert

Strijtem

1e handel

De Bolle Arthur

Pamel

kleuters, 6e handel

De Neef Monique

Pamel

kleuters, 1e, 2e lager

Deneijs Roger

Liedekerke

1e handel

De Mot Amedé

Borchtlombeek

4e handel

De Wilde Marcel

Meerbeke

3e kleding

Handschutter Willy

Pamel

6e handel

Meert Frans

Meerbeke

1e kleding

Neefs Josefien

Pamel

6e lager

Nuyts Annie

Pamel

2e bureelwerken

Segers Petrus

Borchtlombeek

5e, 6e handel

Sonck Willy

Pamel

3e lager

Tahon Oswald

O.-L.-V.-Lombeek

kleuters, 1e lager

Van Isterdael Martha

Pamel

5e lager, 2e, 4e handel

Van Steenbergen August

Liedekerke

5e handel

 

 

 

naam

woonplaats

personeelslid

De Braekeleer Annie

Liedekerke

kleuterschool

Muylaert Lena

Pamel

lagere school

zuster Marie-Borgia

Pamel

directrice basisschool

De Smedt Christiane

Borchtlombeek

secundair

Schets Monique

Pamel

secundair

zuster Hildegard

Pamel

directrice secundair

zuster Celine

Pamel

overste klooster

 

* Vergaderingen:
5/12/1974: 'Vervolgens deelde de voorzitter mede dat hij een bevredigend kontakt heeft gehad met het lerarenkorps, via een personeelsvergadering, waar hij de bedoeling van het comité, nl. ouders te begeleiden in hun relaties met de school, in 't kort uiteenzette.'
18/3/1975: 'De aanwezige ouders stellen de vraag naar het nut van het bezoek aan de Roosdaalse Handelsbeurs. Een poppenkastvertoning zou b.v. toch veel interessanter zijn.'
22/5/1975: 'Bevindingen van de ouders i.v.m. de vijfdaagse schoolweek waren grotendeels positief.'
21/10/1977 (bespreking enquête naar o.a. de kledij in het secundair):
'In de lagere cyclus ..... is de uniforme schort gewenst.
In de hogere cyclus ..... wenst men zijn "eigen mode" te volgen. Zuster directrice merkt hier wel op dat sommige leerlingen aan het antwoordformulier wat hebben geknoeid.
..... de school geen "modehuis" is.
..... een reglement door "alle" leerlingen moet nageleefd worden. ... Ook al verliest de school daardoor enkele leerlingen, toch zal de "standing" hoog gehouden worden.'

Agendapunten op andere vergaderingen:
ledenwerving/lidmaatschap (1974, 1975, 1976, 1977, ...)
klasafgevaardigde (1975, 1976, ...)
jaarprogramma (1975)
ouderblad Echo (1973, 1974, 1975, 1976, ...)
financiële toestand oudervereniging (1974, 1975, 1976, ...)
tombola (1974, 1975, 1976, 1977, ...)
breughelfeest, lentefeest, eetfestijn (1966, ..., 1980, 1981, ...)
evolutie aantal leerlingen (1975, 1977, ...)
schoolreizen, culturele activiteiten, leefdagen (1974, 1975, 1976)
open schooldag voor kleuters (1975, 1976)
informatieve avonden (1975, ...)
wegwijsdagen (1975)
regionale coördinatiecommissies (1975, ...)
toelatingsvoorwaarden (1975, ...)
rapporten, opmaak, afhaling (1975, ...)
verkeersveiligheid (1975, 1976, ...)
oudercontacten (1975, ...)
spreiding toetsen (1977)
tijdig lijst aan te kopen schoolbehoeften (1977)
meebrengen van geschenken op verjaardagen (1975)
nieuwbouw (1977)

* Activiteiten
- uitgave van het ouderblad/schoolblad Echo (1972, 1973, 1974, 1975, 1976, ...) met daarin o.a. 'Moderne

 

In den beginne een mapje met losse bladen, A5 formaat.
 
wiskunde, ook in het lager onderwijs?' (1972), 'Het oudercomité "doorgelicht".' (1973), 'Enquête' (1974), 'Medezeggenschap in de schoolgemeenschap' (1974), 'Verslag van de voorbije twee werkjaren' (1976);
- acties rond verkeersveiligheid: o.a. verkeerspark, affiches en brochures, aankoop didactisch materiaal (platen, dia's), wedstrijden (tekenen, stellen), brief aan het gemeentebestuur, artikels in Echo (1975, 1976);
- vertegenwoordiging in de regionale coördinatiecommissies (1975, 1976, ...).
 

* Inkomsten en uitgaven
- Het Breughelfeest, de tombola, het Lentefeest waren achtereenvolgens de belangrijkste bronnen van inkomsten.
 

Ter gelegenheid van het breughelfeest liet het oudercomité ook een folder ronddelen met publiciteit van vele, vooral Roosdaalse handelaars.
 
- Op voorstel van de voorzitter kocht het oudercomité in 1973 een videorecorder met (toen nog ‘dikke') cassettes, ook een kleurentv (76342 fr.). Vele programma's van o.a. de schooltelevisie werden gekopieerd en op het gepaste moment in de lessen vertoond, verschillende jaren voor dit kon in andere scholen.
  - Overzicht van de inkomsten en uitgaven van 1976 tot en met 1983:
 

1976

Inkomsten

Uitgaven

o.a. tombola 59509 fr, lidgeld 1650 fr

o.a. druk kaft Echo 5550 fr, aankoop papier 15694 fr, drank ouderavond 3985 fr, geschenken 3 uittredende leden + brieven en postzegels 3480 fr

Saldo op 31 december: 21197 fr


1977

Inkomsten

Uitgaven

7300 fr lidgeld

onkosten oudervergadering 610 fr, geschenk 3 uittredende leden 1050 fr

Saldo op 31 december: 26837 fr


1978

Inkomsten

Uitgaven

tombola (op 11 maart) 59102 fr, toelage gemeente 2000 fr, lidgeld 4950 fr

onkosten oudercomité en steun scholen 30600 fr, fotokopieën en briefomslagen 2276 fr, druk Echo 7804 fr, geschenk 3 uittredende leden 1050 fr

Saldo op 31 december: 51159 fr


1979

Inkomsten

Uitgaven

toelage gemeente 2000 fr, lidgeld 4200 fr

steun scholen (film, geschenken leerlingen) 19642 fr, feestnamiddag 960 fr, aankoop papier 4037 fr, geschenk uittredend lid 400 fr

Saldo op 31 december: 32320 fr


1980

Inkomsten

Uitgaven

schoolfeest (op 7 juni) 173316 fr, intrest 1766 fr, lidgeld 5050 fr

aankoop papier 13616 fr, geschenk zuster Marie-Borgia 2600 fr, receptie eindejaars 4574 fr

Saldo op 31 december: 191662 fr


1981

Inkomsten

Uitgaven

toelage gemeente 2000 fr, intrest 6188 fr, lidgeld 1600 fr, lentefeest (op 22 juni) 116318 fr

steun sneeuwklassen 12000 fr, aankoop videorecorders, TV's, geschenken voor kinderen 150000 fr, stempel 300 fr, afscheid zuster Celine 2430 fr, sinterklaasfeest 5920 fr, steun basisschool 50000 fr, steun secundaire school 50000 fr

Saldo op 31 december: 47118 fr


1982

Inkomsten

Uitgaven

toelage gemeente 2000 fr, tombola (op 13 februari) 156575 fr, lidgeld 2392 fr, lentefeest (op 5 juni) 174486 fr

briefomslagen, postzegels 239 fr, onkosten vergaderingen 1101 fr, druk Echo 10162 fr, steun basisschool 75000 fr, secundair 75000 fr, sinterklaasfeest, nieuwjaarsfeest leerlingen 8073 fr, kosten busvervoer 75000 fr

Saldo op 31 december: 137996 fr


1983

Inkomsten

Uitgaven

intresten 4347 fr, lidgeld 2985 fr, lentefeest (op 4, 5 juni) 263506 fr

sinterklaasfeest 13960fr, onkosten basisschool 17000 fr, taarten 260 fr, steun basisschool 50000 fr, secundair 100000 fr, geschenkboek eindejaars 9540 fr, geschenk uittredend lid 900 fr, briefomslagen 135 fr

Saldo op 31 december: 217039 fr

 
 


-------------------------------------------------------------------------
(1) Grotendeels bestemd voor de Nationale Confederatie (en het tijdschrift Brug), maar ook een kleiner deel voor de plaatselijke afdeling.