boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex I > I.M.I. (secundair) > artikel


Immaculata Maria-Instituut (secundair)/bestuurscommissie

Volgens artikel 21 van het organiek reglement mochten de leden van de bestuurscommissie de lokalen bezoeken 'de hand houden aan de uitvoering der reglementen, de cursussen inspecteren, ...'. Bij die bezoeken 'laten zij zich door de directeur vergezellen en mogen ze geen opmerkingen maken aan het onderwijzend personeel', maar wel hun bevindingen doorgeven. Met uitzondering uiteraard van de directies hebben geen leden van deze bevoegdheden gebruik gemaakt.

Aanvankelijk bestond de bestuurscommissie hoofdzakelijk uit zusters, aangevuld met enkele Roosdaalse personaliteiten (o.a. toenmalig burgemeester dr. Albert Roossens en toenmalig schepen van onderwijs Karel Van Cauwelaert).
Maar in november 1961 schreef het ministerie van onderwijs: 'De samenstelling der bestuurscommissie beantwoordt niet aan de voorschriften der gecoördineerde wetten betreffende het Technisch Onderwijs. Luidens artikel 42 van deze wetten moet de bestuurscommissie uit ten minste 5 leden bestaan waarvan meer dan de helft personen moeten zijn die met bevoegdheid het economisch en sociaal leven vertegenwoordigen.'
Vandaar dat ook Jos Neefs (opleiding Kleding/Pamel), Blondine Geeroms (winkelierster/Pamel) en Robert Van Schandevijl (directeur Generale Bank/Aalst) in de commissie werden opgenomen.
Later werd de samenstelling volledig vernieuwd, met hoofdzakelijk leden uit de administratie en het bankwezen. In 1973 was de commissie als volgt samengesteld: voorzitster: zuster-overste Irena (Maria Baelus), secretaresse: zuster-directrice Hildegard (Jeanne Jacobs), Hubert De Bolle (leraar economische wetenschappen), Jozef Demesmaeker (procuratiehouder Kredietbank), Marie-Louise Willems (administrateur Benelux), Gustaaf Minner (directeur Bureel der Architecten), Louis Sonck (onderdirecteur Volksverzekering), allen wonend in Roosdaal. Ook Robert Van Schandevijl uit Aalst.
In 1975 werd zuster-overste Celine Van den Langenbergh voorzitster. Omdat de inspectie had opgemerkt dat de kledingsector niet was vertegenwoordigd, was intussen ook Martha De Pever (opleiding Kleding/Roosdaal) lid geworden.
In 1983 kwam Herman Van Houtem (bediende Volksverzekering/Roosdaal) in de bestuurscommissie en, in het vooruitzicht van het beroepenveld Schilderwerken-Decoratieve technieken, ook Hugo Borloo (schilder/Roosdaal). Vandaar volgende samenstelling: voorzitster: zuster-overste Juliette Slegers, secretaris: directeur Hubert De Bolle, Jozef Demesmaeker, Marie-Louise Willems, Gustaaf Minner, Herman Van Houtem, Martha De Pever, Hugo Borloo.
In 1989 werd zuster-overste Josepha Van Camp nog als voorzitster opgetekend, maar de inspectie stelde geen vragen meer over de samensteling en de bestuurscommissie stierf een stille dood.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERGADERING: BESTUURSCOMMISSIE
28 juni 1975

Agenda

1. Na een jaar: blij weerzien; van harte welkom; afscheid; ...

2. Jaaroverzicht:
* goede start!
- aantal leerlingen
- leerkrachten
* experiment:
- vijfdagenweek
- 2 examenreeksen
* erkenning van de afdeling Bureelwerk?!
* aanvraag:
- Algemeen Middelbaar - antwoord negatief
- HSBS-Kleding -antwoord positief, maar ...
* einde schooljaar:
- definitieve benoeming A. MERTENS (godsd.)
- einde tijdelijke loopbaan van twee leerkr.
- proclamatie: - 14 diploma's HSTS-Handel, 1 getuigschrift, 3 herkansingen; 20 brevetten HSBS-Bureelw.; 8 brevetten LSBS-Kleding
- herkansingen: gepland op 21 en 22 augustus en op 28 en 29 augustus

3. Vooruitzichten
- vijfdagenweek behouden?
- aantal examenreeksen?
- docimologisch experiment?

4. Verslag van de boekhouding.

5. Vragenrubriek; opmerkingen; suggesties.