boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex G > Geeraerts J. E. > artikel


Geeraerts Jozef-Eugeen/inhaling
 

Nadat in het 'Parochieblad van Pamel' van 28 november 1948 werd aangekondigd dat pastoor Janssens zijn ambt neerlegde, werd in de volgende parochiebladen de komst van de nieuwe pastoor geleidelijk aan concreter:

* Parochieblad van 5 december 1948: 'De nieuwe pastoor zal komen. Wanneer, vanwaar en wie zal 't zijn, dat moeten we afwachten. Bidden we intussen opdat Z. Eminentie de Kardinaal de meest geschikte priester moge zenden tot zielewelzijn van alle parochianen.'

* Parochieblad van 12 december 1948: 'Z. Eminentie de Kardinaal gewaardigde zich aan de parochie van Pamel een nieuwe Herder te geven. De plechtige aanstelling zal plaats hebben op 19 December. Wij vragen de gelovigen dat ze zouden bidden, opdat God het apostolaat van hun Zeer Eerw. Heer Pastoor zegene.
Tevens zijn alle parochianen van nu af reeds uitgenodigd om door hun aanwezigheid hun welkom te bewijzen.
Wij danken alle besturen die zich aanboden om een inhaling voor te bereiden.
't Zal schoon zijn want iedereen werkt mee!'

* Parochieblad van 19 december 1948:

'WELKOM!

GOED HEIL!

AAN

Zeer Eerw. Heer Pastoor

GEERAERTS!

NIEUWE HERDER, RICHT NU ALLEN IN PAMEL; TROUWE SCHAPEN VOLGEN U. (1)

Vandaag: plechtige aanstelling van Z. E. H. Geeraerts als pastoor van Pamel.
- Verzamelplaats: Belle-Alliance om 1 u.
- 1,15 u. Ordening van de stoet.
- 1,30 u. Welkomgroet door gemeentebestuur.
- 1,45 u. Vertrek van de stoet.
- 2,15 u. Huldiging door de kerkeraad.
- 2,30 u. Aanstelling door Z. E. H. Deken.
- 2,45 u. Lof en toespraak.'

____________________________________________________________________________________

Aan de Belle-Alliance verwelkomde burgemeester Jozef De Schepper pastoor Jozef Geeraerts en sprak (2):

Z.E.H. DEKENS,
Z.E.H. PASTOOR VAN PAMEL,

In mijn hoedanigheid van Burgemeester heb ik de eer U hier, aan de grens van onze gemeente, in naam van het gemeentebestuur en in naam van alle Pamelaars, van harte welkom te heten.
Wees welkom hier, Eerwaarde Heer Pastoor, in het midden van uw parochie.
Ik ben overtuigd dat deze morgen iedere Pamelaar met een bijzonder gevoel van blijdschap is ontwaakt, omdat hij reeds twee weken naar deze schone dag heeft getracht, ten einde onze nieuwe Herder te leren kennen en toe te juichen.
Het is oud gekend dat de bevolking van Pamel diep gelovig is, zijn priesters eerbiedigd en lief heeft, met onderwerping alle berispingen aanvaardt, en boven alles in Hen ziet: de vertegenwoordigers der H. Kerk.
Zijne Excellentie de Kardinaal-Aartsbisschop heeft U een goede akker toegewezen.
Het kan niet anders of met uw werkkracht, met uw talent en met uw priesterlijke ijver moet deze akker goede vruchten voortbrengen.
Uw faam, Eerwaarde Heer Pastoor, is U voorgegaan in dit dorp.
Wij weten dat U een man zijt met een reeds zeer verdienstelijk verleden in het priesterlijk ambt. Wij koesteren de hoop dat uwe herderlijke taak hier te Pamel lang zal wezen en U de gelegenheid zal schenken de volle maat te geven van uw apostolaat.
Wij zijn overtuigd dat wij steeds in U zullen vinden: de goede Herder, de wijze en onpartijdige raadsman, de trouwe vriend in voorspoed en in nood.
Vooralleer U uit te nodigen om ons naar de kerk van Pamel te vergezellen, kan ik niet anders dan mijn herinnering laten gaan naar uwe twee voorgangers: Pastoor Verwimpe en Pastoor Janssens, die ik hier op dezelfde plaats heb verwelkomd.
Ik houd er aan hun hulde te brengen voor de diensten die zij aan de bevolking hebben bewezen.
Aan pastoor Janssens, met wien ik hier de bange oorlogsjaren heb doorgemaakt, wensch ik in het bijzonder dat hij nog vele jaren gelukkig in ons midden moge verblijven.
En nu, Eerwaarde Heer Pastoor, laten wij ons keren naar de feestvreugde van deze inhuldigingsstoet. Doe uwe blijde intrede in onze gemeente.
Pamel begroet U met vreugde, met vertrouwen en met genegenheid.
Het weze voor vele jaren.


Praalwagen van Kaaitvaart: 'Ga, en onderwijs alle volkeren':

 


Ook de zustersschool van Ledeberg stapte mee (3):
'Als opvolger van E.H. Pastoor Janssens werd E.H. J. Geeraerts op 6 December 1948 tot herder der parochie benoemd, en werd op 19 December plechtig ingehaald. Op actieve wijze namen de schoolkinderen deel aan de inhalingsfeestelijkheden. De grootste leerlingen stapten op in den stoet en E.K. spande de kroon met zijn mooien praalwagen.
Enkele dagen nadien werd E.H. Pastoor verwelkomd in de school door gezangen en gedichten. De kinderen beloofden Hem tevens den steun van hun offers en gebeden.'

____________________________________________________________________________________


* Verder in het Parochieblad van 26 december 1948:
'Aan mijn goede Parochianen.

Het is me een vreugde U voor de eerste maal, langs deze weg, een "ZALIG KERSTFEEST" toe te wensen.
Ik neem ook de gelegenheid te baat, om U van ganser harte te bedanken voor de prachtige ontvangst van verleden Zondag. Het overtrof werkelijk de stoutste verwachtingen.
Ik zal nimmer dezen heuglijken dag vergeten.

UW PASTOOR.'

* Tenslotte in het Parochieblad van 16 januari 1949: 'Vandaag, 15 januari om 7 u. in "Ons Huis" filmavond: een vertoning van de filmopname van de inhaling van Z. E. H. Pastoor gevolgd door de film: De Ontbladerde Roos. Inkom 15 fr.'


--------------------------------------------------------------------
(1) Chronogram: de rode letters, opgeteld als Romeinse cijfers, geven (uiteraard) 1948 als som (waarde van de letters: M = 1000; D = 500; C = 100; L = 50; W = 10; V = 5; U = 5; I = 1).
(2) In 'Het Belang van Pamel' van 31 december 1948.
(3) In archief zusters.