boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex C > artikel


Cautaerts Petrus Jozef (oudstrijder, gemeenteraadslid) + zoon René en dochters Jeanne en Albertine

Cautaerts Petrus Jozef werd te Pamel geboren op 14 april 1881. Op 27 augustus 1908 huwde hij te Pamel met Clementina Servranckx (Pamel 3/1/1886-Roosdaal 13/7/1976). Rond 1912 bouwden zij aan de Kaaitvaartstraat (1). Maar hij werd als soldaat opgeroepen en beleefde wereldoorlog I in de loopgraven achter de IJzer. In 1919 stichtte hij te Pamel samen met lotgenoten het Verbond van de Vlaamse Oud-strijders (V.O.S.). Jozef was landbouwer, maar ook herbergier (2) en tevens verschillende jaren gemeenteraadslid. In het gezin werden vijf kinderen geboren. (3) Hij overleed te Pamel op 8 juni 1953.

Cautaerts René werd te Pamel geboren op 8 november 1913. Hij huwde met Maria Van Droogenbroeck (Pamel 14/4/1917-Ninove 26/6/1999) en bleef in het ouderlijk huis aan de Kaaitvaartstraat wonen. In het gezin werden 3 kinderen geboren. René werkte bij de buurtspoorwegen. Hij overleed te Ninove op 22 februari 1987.
Rond 1944 was hij op Kaaitvaart verantwoordelijke van de Boerenwacht en werd er bij hem thuis vergaderd.

Cautaerts Jeanne werd geboren te Pamel op 10 december 1920 en overleed te Aalst op 24 januari 2000. Op de Kaaitvaartstraat, waaraan ze heel haar leven woonde, had ze als eerste een (zwart-wit) TV. De buurt volgde er wekelijks 'Schipper naast Mathilde'. In 1966 huwde ze met Karel De Backer.
Aan de normaalschool te Gijzegem had ze in 1938 haar diploma van kleuterleidster behaald. Na een interim van vijf maanden in Vollezele, mocht ze in mei 1939 in de zustersschool op Ledeberg beginnen (4). O.a. omwille van het voordeliger statuut stapte ze in 1961 over naar het gemeentelijk onderwijs en werd ze kleuterleidster in de wijkschool te Poelk (5). Eind 1972 ging ze met pensioen.
In 1982 was Jeanne Cautaerts bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor de Volksunie (6), maar werd niet verkozen. Ook was ze op Ledeberg enkele jaren bestuurslid van de Christelijke Bond van Gepensioneerden.

Cautaerts Albertine werd geboren te Pamel op 25 september 1925 en overleed te Roosdaal op 20 april 2021.
Na voor regentes Snit en Naad te hebben gestudeerd werd Albertine in 1947 de eerste lekenleerkracht in het IMI, tot in 1951, want eens getrouwd ‘moest’ een lerares toen in het katholiek onderwijs ermee stoppen.
Albertine huwde met Jozef Praet (O.-L.-V.-Lombeek 21/3/1927-2011). In het gezin dat te Roosdaal aan de Hunselberg (nu nr. 6) woonde werden vijf kinderen geboren.


-------------------------------------------------------------------
(1) Thans afgebroken.
(2) Zijn toenaam was Jef Kenne, waarschijnlijk omdat de herberg van de ouders van zijn grootmoeder, Josina Appelmans (Kwinkeleer), '(In) de Kenne' of ''t Kenneke' werd genoemd. Trouwens ook Jozef noemde zijn herberg aldus.
(3) Het gezin ving tijdens W.O. II gedurende ongeveer 9 maanden een joods meisje op.
(4) Door de bouw van de kleuterschool in Pamel-centrum in 1950-1951, zaten de zusters van Ledeberg in geldnood en leende o.a. Jeanne Cautaerts hen 20 000 fr (intrest 4%).
(5) De gemeente had toen het kleuterklasje aldaar van de zusters overgenomen.
(6) Als VU-tegenkandidaat op Kaaitvaart van CVP-kandidaat Hubert De Bolle.