boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex D > De Bolle H. R. > artikel


De Bolle Hubert/terugblik: lid parochieploeg Ledeberg (1994-1998)

In 1994 werd ik op Ledeberg verkozen tot lid van de parochieploeg Sint-Apollonia (1).
We vergaderden regelmatig, gedeeltelijk samen met de parochieploeg van Pamel om o.a. zo tot een samenwerking te komen over de parochiegrenzen heen. Maar geleidelijk aan begon die samenwerking te haperen, omdat ieder zich toch focuste op de eigen parochie en ook omdat Pamel vaak eigengereid handelde (zonder afspraken vooraf, eigen liederboeken invoeren, een kindernevendienst beginnen, …) (2) (3) Gevolg, meer en meer vergaderden beide parochieploegen afzonderlijk.
Onze werking was vooral gericht op het pastorale (vieringen, welzijnszorg, vastenwerking…), op informatie (informatiebrochure, liturgische kalender) en coördinatie (parochieraad), niet op grootse activiteiten (zoals de kerstconcerten in Pamel).
In oktober 1998 nam ik ontslag om me te kunnen concentreren op mijn nieuwe taak van voorzitter van de vzw ‘Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant'.

Naschrift
* Nadien zijn er geen verkiezingen meer geweest, maar wordt men weer ‘aangesteld/gevraagd'. Spijtig, want enerzijds voelde ik me als verkozene toch enigszins gedragen door de plaatselijke geloofsgemeenschap en anderzijds was er wat meer democratie op Ledeberg. Temeer daar het geen pro forma verkiezingen waren, vermits de verkozenen niet al op voorhand gekend waren. (4)
* Binnen de parochieploeg van Ledeberg was er een vrij goede samenwerking. Omdat niemand leidde, nam ik vaak het voortouw: informatiebrochure, liturgische jaarkalender, tentoonstelling ‘Onze parochie met de tijd mee', bezinningen te Affligem, … initiatieven die na mijn heengaan niet meer werden herhaald of doodbloedden; symptomen van een afzwakkende werking.
* Samenwerken met de parochie Sint-Gaugericus, het was een idee vooral van pastoor (van beide parochies) Smismans. Niet alleen ‘moesten' de parochieploegen samen vergaderen, maar ook de secretariaten van de twee parochies werden samen gehuisvest te Pamel. Op Ledeberg was er daardoor geen permanentie meer, wat een groot gemis was/is voor de parochie. Bovendien ging de pastoor ook in de pastorie te Pamel wonen en was Ledeberg voor hem, zoals hij zelf zei, zijn ‘buitenverblijf'.
* Toen we met de kerkfabriek overlegden over de bestemming van de lokalen in de op Ledeberg te heropbouwen pastorie heb ik ervoor gepleit om de gelijkvloerse verdieping in te richten als een secretariaat (en religieus documentatiecentrum) van en voor de Ledebergse geloofsgemeenschap. Ik stelde voor dat leden van de parochieploeg er wekelijks enkele uren zouden aanwezig zijn om te luisteren, te informeren, te noteren. (5) Ook zou de pastoor er mensen van Ledeberg kunnen ontvangen. Maar ik ving bod, het moest een ‘Kluisje' (6) worden!
* Niet alleen had/heeft een parochieploeg dus weinig impact op de beslissingen van de kerkfabriek/van het tijdelijke, ook binnen de parochieraad lag/ligt de samenwerking op pastoraal vlak met de parochiale verenigingen vaak moeilijk … omdat sommige feitelijk geen ‘parochiale' vereniging meer waren/zijn. Liturgisch mocht/mag de parochieploeg dan wel voorbereiden, helpen (soms was/is het depanneren), maar parochiaal kon/kan de parochieploeg dus maar weinig/te weinig sturen (7).
Vandaar dat ik me soms de vraag stelde/stel: “Waar zijn we/ze ‘in godsnaam' mee bezig?”


Hubert De Bolle,
4/12/2010.


-----------------------------------------------------------------------
(1) Echtgenote Christiane had evenveel stemmen, maar de regel was dat man en vrouw niet samen lid mochten zijn van de ploeg. We spraken af dat ik lid zou worden.
In 1998 werd een liturgische werkgroep opgestart. Nog een groep! Ik vond dit versnippering, temeer daar de parochieploeg de voorbije jaren een aantal vieringen goed had verzorgd. Ik was dan ook meer voorstander van behoud van de voorbereiding van liturgische vieringen binnen de parochieploeg, maar wel met uitbreiding van de ploeg met o.a. liturgisch geïnteresseerden. Maar dan stootten sommigen op voormelde regel …!
(2) Die eigengereidheid bleek later o.a. ook wanneer rond 2006 de kerkfabriek Sint-Gaugericus € 30000 inschreef in de begroting om de nieuwe koster te betalen. Toen het gemeentebestuur zich verzette, zei men in Pamel dat de koster ook op Ledeberg zou dienen. Zonder dat dit was afgesproken! Op Ledeberg wou men zelfs geen nieuwe koster!
(3) Daarbij was er vooral binnen de parochieploeg van Pamel een zekere aversie t.o.v. pastoor Smismans.
(4) Cfr. de verkiezingen van de kerkfabriek.
(5) Heel wat fouten die de voorbije jaren slopen in het parochieblad, in misintenties, … zouden ‘automatisch' zijn vermeden.
(6) Analoog met de aanliggende (feest)zaal De Kluis.
(7) Voor de vergadering van 24 maart 1997 stelde ik daarover een discussietekst op. Er werd in de parochieploeg en de parochieraad over gepraat, 2 denkavonden ingericht, maar er veranderde weinig.