boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Apolloniaparochie > artikel


Sint-Apolloniaparochie/Broederschap der Heilige Apollonia

* Statuten van het Broederschap der Heilige Apollonia.

I.
II.

III.IV.

V.VI.

VII.

VIII.

Het einde of doelwit van het Broederschap is de vereering van de H. Apollonia.
Het Broederschap zal bestierd worden door den E.H. Pastoor, of door iemand daartoe van hem aangesteld.
Het Broederschap zal twee registers hebben:
In den eersten zullen geschreven worden: De Decreten van wettige instelling, De Goedgekeurde Statuten, De indulten van Aflaten, De Namen der leden, de bijzonder Reglementen, enz. In den tweeden, de jaarlijkse rekeningen van inkomsten en uitgaven.
Alle geloovigen kunnen lid worden van het Broederschap, men heeft daartoe slechts zijnen naam te doen inschrijven en zich volgens de goedgekeurde statuten te gedragen.
Er zijn betalende en niet betalende leden.
De betalende leden geven ieder jaar omtrent den Feestdag der H. Apollonia de som van vijftig centiemen. Deze gelden zullen besteed worden tot het betalen der onkosten, welke voor de geestelijke belangen der leden, en den voorspoed der leden zullen noodig zijn.
Alle maanden zal er eene plechtige mis ter eere van de H. Apollonia gezongen worden ter intentie van de leden; alsook op den 9den Februari, Feestdag van de H. Apollonia.
Bij het afsterven van elk betalend lid dat jaarlijks zijne bijdrage getrouw betaald heeft, zal een plechtige dienst tot lafenis der ziel gedaan worden.
De leden zullen dagelijks een vaderons en weesgegroet lezen, en er bij voegen: Heilige Apollonia bid voor ons; zij zullen de goddelijke diensten vlijtig bijwonen en zullen trachten de aflaten te verdienen aan het Broederschap vastgehecht. Niets verplicht op zonde.

Wij hebben deze statuten overzien en keuren ze goed.
Mechelen, 9 December 1892.
 

Card. Goossens
Aartsbisschop van Mechelen

Het lidmaatschap werd door de zusters ingeschreven en ook bij hen vernieuwd, in een register dat uit twee delen bestond: 1. de parochianen, 2. de gelovigen uit andere parochies.

* 'Voordelen' verbonden aan het lidmaatschap:

 

 --------------------------------------------------------------------------
(1) Zuster Berthilia hield het register bij van 1972 tot 1980.