boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Martinusparochie > artikel


Sint-Martinusparochie/klokken
De klok, de stalen hengsels (ook van de bestaande klok), eventueel de elektrificatie en automatisatie ... Wie zal dat betalen?

Pastoor Magnus nam zijn voorzorgen en vroeg zijn parochianen een milde bijdrage:
 

 

Acht maanden later bleken de door de parochte te dragen kosten toch lager te liggen en probeerde pastoor Magnus in een tweede brief die overschatting te vergoelijken: '

 

 

KLOK

14 Maart 1954


Verklaring

Betreffende onze klok, ben ik gelukkig U vandaag goed nieuws mede te delen. 'n Paar weken geleden ontving ik bericht dat de Overheden de nodige toelating ondertekend hadden en een toelage beloofden. Eergisteren kwamen die papieren toe. Dadelijk werd dan ook de klok besteld, en, als 't God belieft, zal ze binnen twee maanden hier zijn om gewijd te worden en te luiden!
Ik houd er aan in deze zaak met open kaarten te spelen. Zo wat acht of negen maanden geleden, kwam deze belangrijke zaak ter sprake. Volgens de berekeningen van toen, hadden we een zeer grote som bij de Staatstoelage bij te leggen. Veruit de meesten onder U hebben toen gulhartig en edelmoedig hun bijdrage daartoe gestort en hebben zo een blijk gegeven van vertrouwen in hun Pastoor en van meevoelen met hem. Ik dank U daar nogmaals zeer hartelijk om.
De omstandigheden zijn sindsdien zeer gunstig in ons voordeel veranderd: de prijs van de klokspijs is merkelijk gedaald. Na raad gevraagd te hebben, hadden de leden van de Kerkfabriek nuttig geoordeeld met onze tijd mee te gaan en van zodra mogelijk, de klokken elektrisch te laten luiden. Nu zal dat dus mogelijk zijn, gezien die gunstige wending, - Nu een kleine berekening: wij hebben bij de klok zelf, bij de Staatstoelage een deel bij te betalen; komen dan daarbij het installeren van de elektrische apparaten en de onkosten bij de wijding: dit alles zal ongeveer 50.000 fr. kosten. Van de som die Ge mij toevertrouwd hebt, zal dus ongeveer 20.000 fr over blijven. Ik had gemeend dat dit overschot best gebruikt zou worden om de schuld die op de parochiezaal weegt, te helpen afkorten. NOCHTANS: luistert wel, nochtans ben ik gaarne bereid om aan diegenen die het zouden verlangen, het geld dat zij stortten terug te geven. Het zal volstaan mij daarvan te verwittigen nog deze week. Nadat de Staatstoelage zal gekomen zijn, zal ik hun dan voldoen. Eerder is niet mogelijk omdat wij bij het leveren van de klok heel de som moeten betalen. Intussen zorgt de bank voor alles. --- Ik hoop met deze mededeling ook van mijne kant een blijk van vertrouwen in U gegeven te hebben. Ik houd er aan U allen te laten meeleven met alles wat de parochie aanbelangt en U te bewijzen dat het niet zodanig om geld gaat, dan wel om de eer en het welzijn van heel de parochie.


 
Uiteindelijk kostten klok en stalen hengsel 79670 fr, volledig betaald door de staat. Maar er waren ook de kosten aan de bestaande klok (6000 fr), van de elektrificatie en automatisatie (52650 fr), ook de onkosten van de wijding, ...