boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/bouw kerk

* Pas bij het opmeten van de bouwplaats stelde men vast dat deze van west naar oost hellend was. ‘Dat bracht natuurlijk voor ’t metselwerk een prijsverhoging teweeg die ongeveer 4000 fr. bedroeg. Daar de aanbesteding omtrent 8000 fr. onder het bestek was gebleven, kon men gemakkelijk in deze onvoorziene onkosten voorzien.’ (1) Maar zowel binnen als buiten de kerk diende de grond daardoor ook genivelleerd te worden. ‘Aan de ingang moest het niveau met twee trappen verhoogd worden, verder in de kruisbeuk met 1 meter en in het koor met bijna 2 meter. Hetzelfde werk moest uitgevoerd worden buiten de kerk. Het ergste was dat deze werken niet voorzien waren in de aanbesteding maar dankzij de welwillende medewerking van al de pachters en de paardenboeren van de parochie werd op korte tijd ongeveer 3000 kubieke meter grond aangevoerd.’ (1)
* ‘De werklui, de metsers en de schrijnwerkers kwamen voor het grootste deel uit Rumbeke, het geboortedorp van de aannemer, en uit de omstreken ervan. Het waren allemaal brave en deugdzame mensen die hun werk ernstig ter harte namen. Drinkpartijen, vloekwoorden of ontuchtige gesprekken, in één woord al de onaangenaamheden die men dikwijls bij het uitvoeren van zo’n werk tegenkomt, kwamen hier zelden of weinig voor. Wou men het één of ander op het werk eens gaan bekijken en daarbij wat drinkgeld geven, dan bleef dit in de handen van de opzichter van het werk en bij gelegenheid werd hiermee een souper gegeven waar de Vlaanderse magen waarlijk eer aan deden.’ (1)
* ‘De provinciale architect, de heer Dumortier, was een Brusselse vrijdenker zonder het minste gevoel voor godsdienst. Toch had hij een zacht en toegewijd karakter. Als hij in de pastorie een tamelijk goed onthaal had genoten, kon men met hem de moeilijkheden die bij de uitvoering voorkwamen of de gedeeltelijke veranderingen in het bouwplan gemakkelijk regelen.’ (1)
* ‘Toen de bouw opgetrokken was tot boven de ogieven die de pilaren met elkaar verbinden, dus op een hoogte van ongeveer 15 meter, is de hele stelling van af de kruisbeuk tot aan de toren, ingestort. Tien of twaalf werklui, een grote hoeveelheid stenen en mortelbakken, vielen plots naar beneden. Twee arbeiders hadden wat kneuzingen opgelopen en klaagden over inwendige pijnen maar enige dagen later waren ze volledig hersteld. Later, toen men bezig was aan het stenen gewelfsel in het koor, had men voor de arkaden in witte steen, die in ’t midden samenkomen, een sluitsteen genomen die onvoldoende aan de vereisten beantwoordde. Het gevolg hiervan was dat, toen men de stellingen wou wegnemen, ongeveer de helft van de gewelven in het koor instortte. Vier werklieden die zich onder de stelling bevonden, hadden juist de tijd om te vluchten zodat er ditmaal ook geen grote ongelukken te betreuren waren.’ (1)
* De kerk nog zonder torenspits en de pastorie nog in de stellingen::

Maar wel al bevloerd en ... met een nieuwe kruisweg. Pastoor Van Eyndhoven schreef hierover: ‘… drukten verscheidene parochianen het verlangen uit om in de nieuwe kerk een nieuwe kruisweg op te hangen. Een inschrijving werd geopend tegen 300 fr. voor iedere statie. Meer dan twintig parochianen schreven in voor deze som, daarna werd de inschrijving in en buiten de parochie voortgezet voor een hele of een halve statie (150 fr.) en dit met zo’n gunstig resultaat dat de inschrijving ongeveer 11000 fr. opbracht. Er was bijgevolg een middel gevonden om een kruisweg van 4000 fr. te plaatsen maar ook om de voorlopige vloer waarvoor kareelstenen voorzien waren, definitief met blauwe steen aan te leggen. Voor 1017 vierkante meter beliep deze uitgave ongeveer 7000 fr.’ (1)
* In een nis boven de kerkdeur werd Sint-Gaugericus, patroon van de parochie, geplaatst. In 1994 dacht men eraan het beeld te restaureren, maar het was zo vergaan dat restauratie niet meer mogelijk was. Sindsdien staat zijn nis leeg.
* In 1906 werd 900 fr. betaald voor de nieuwe 'horlogerie' in de toren.
----------------------------------------------------------------------------------
(1) Pastoor Van Eyndhoven in zijn 'Memoires'.