boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex O > O.-L.-V. > artikel


Onze-Lieve-Vrouwparochie/verering Sint-Hubertus

Regelen van de Broederschap van de H. Hubertus
Uittreksel (1)

 

1. Deze Broederschap zal bestuurd worden door de pastoor der parochie of door iemand door hem daartoe aangesteld.
2. In de Broederschap zullen worden aanvaard alle gelovige christenen, zo mannen als vrouwen gekomen tot de volle jaren van verstand, om aldus deelachtig te worden aan de genaden en geestelijke voorrechten eraan verbonden.
3. Zullen genieten een Volle Aflaat al de leden bij hun intrede in de Broederschap, na met oprecht berouw te hebben gebiecht en de H. Eucharistie te hebben ontvangen of daartoe bereid zijnde; degenen die in doodsgevaar verkerende de H. Naam Jezus met berouw en een godvruchtig hart aanroepen; degenen die, gebiecht zijnde en gecommuniceerd hebbende, de kerk van O.L.V.Lombeek zullen bezoeken op de feestdag van St. Huibrecht (3 november) en aldaar bidden voor de eendracht onder de Christen Vorsten en staatshoofden, voor de uitroeiing van ketterijen en leerstellige dwalingen, voor de verheffing van onze Moeder de H. Kerk.
4. Zullen verdienen een Aflaat van zeven jaren en zeven veertig dagen al degenen ......
5. Zullen ten eeuwigen dage, ...... kwijtschelding bekomen van zestig dagen boete ......
6. Jaarlijks zal op de maandag na de zondag volgende op de feestdag van St. Huibrecht, een H. Mis worden opgedragen tot zielerust van de overleden Medebroeders en Medezusters. ......
7. De Medebroeders en Medezusters zullen er naar streven elke dag enig godvruchtig werk te doen, ...... Zij zullen God danken elke dag voor de ontvangen weldaden door op vrome wijze een Onze Vader en een Weesgegroet te bidden tot glorie van God en ter ere van St. Huibrecht.
8. De Medebroeders en Medezusters zullen hun zonden biechten voor de feestdagen ......
9. Bij het overlijden van een Medebroeder of Medezuster zullen degenen die de doodsmare vernemen vijf Onze Vaders en Weesgegroeten bidden tot zielelafenis van de overledene, zij zullen trachten bij de begrafenis en uitvaart aanwezig te zijn. Zo het mogelijk is zal de H. Mis worden opgedragen aan het gepriviligieerde altaar van St. Huibrecht.
10. De Medebroeders en Medezusters zullen tot bevordering van de dienst Gods jaarlijks, op of omtrent de feestdag van St. Huibrecht, tenminste geven tien centiemen. Voor degenen die jaarlijks een halve frank zullen betalen zal na hun dood een plechtige H. Mis worden opgedragen tot lafenis van hun ziel. (2)
11. ...... zal (indien de opbrengst van de lidgelden en giften het toelaat) op elke eerste maandag der maand een H. Mis gezongen worden ter ere van St. Huibrecht ('s zomers te 6 u. en 's winters te 7.30 u.). Het overschot zal besteed worden aan ornamenten en sieraden voor het altaar van St. Huibrecht of, zo de nood zich voordoet, voor de andere altaren van de kerk van O.L.V.Lombeek.
12. Niets van al hetgeen voorgeschreven is, verbindt iemand op straf van zonde. Deze Broederschap zal ten eeuwigen dage onderworpen blijven aan onze jurisdictie, visitatie en dispositie, als aan deze van onze opvolgers.

Gegeven te Brussel den 23 maart 1662
Andreas, aartsbisschop van Mechelen


-------------------------------------------------------------------
(1) Omgezet in hedendaags Nederlands door Emiel Van Cauwelaert de Wyels in ‘De aloude Broederschap van St. Hubertus te O.L.Vr.Lombeek' in Eigen Schoon en de Brabander 1976. Aldaar pp. 155-157.
(2) Bedragen aangepast door pastoor Van Camp in 1835.