boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Partijcongres en landdag van Rex te O.-L.-V.-Lombeek, met Léon Degrelle

Op zaterdag 9 juli 1938 ging te O.-L.-V.-Lombeek het congres door van Rex-Vlaanderen en op zondag 10 juli de landdag van Rex. Gastheer was de burgemeester van O.-L.-V.-Lombeek, Robert Motteux (1).

De gebeurtenissen op een rijtje (2):
vrijdag 8 juli
Opening met:
- een salvo uit de kanonnen opgesteld op het terras van het kasteel Rokkenborgh;
- trompetgeschal;
- aankomst der fakkeldragers, fakkeltocht;
- kampvuur voor de militanten.
zaterdag 9 juli
Congres van Rex-Vlaanderen:
- opnieuw vreugdeschoten, optocht, ...;
- referaten over de corporatieve staatsordening, gepaard met kritiek op het marxisme en liberalisme.
zondag 10 juli
Landdag van Rex, in aanwezigheid van Léon Degrelle:
- hoogmis in de parochiekerk;
- ontvangst van Léon Degrelle op het gemeentehuis, dat bevlagd was met 'de Belgische, de Vlaamsche en de rexistische vlaggen'. Degrelle tekende er 'het Guldenboek en nam daarna de rexistische wachters in ogenschouw, zowat 500 in getal.'
- 'Op een weide even buiten het dorp gelegen en te dezer gelegenheid de Rexweide (3) gedoopt waren rond 3 uur een menigte geestdriftige rexisten, naar schatting een dertigduizendtal (4) (5), aanwezig. Op een reusachtige tribune, met als rugsteun een groot schild met de Belgische leeuw waarboven een reusachtige opgestoken hand uitrees en omringd door een paar honderd Rex-vlaggen hadden de leidende personaliteiten en afgevaardigden der verschillende provincies plaats genomen. ...

 


 

Een afdeling wachten in zwart en blauw uniform met amarantrode dassen vormde de erewacht. Nog tientallen andere wachten zorgden voor een flinke ordedienst op de kouter en vergemakkelijkten ook in de straten van de gemeente de taak van een nochtans aanzienlijke macht gendarmen te voet en te paard, die met de orde was belast. Nadat door de rechtstaande menigte met opgeheven arm de Vlaamsche Leeuw was gezongen kwam Odiel Daem, de leider van Rex-Vlaanderen aan het woord. Fel toegejuicht verliet de spreker de tribune. Na hem kwam de Rex-leider aan het woord. Kanonschoten en juichkreten waarbij de Fransche heilkreten de haast schuchtere Vlaamsche uitroepen van verre overheersten, kondigden de komst aan van de leider die rechtstaande in een auto en voorafgegaan door lijfwachten op een motorfiets zijn intrede deed. Onder luide toejuichingen nam Léon Degrelle op zijn beurt het woord. Gedurende meer dan een vol uur bleef hij aan het woord en hield gedurende al die tijd de aandacht van het merendeel zijner toehoorders op hoogspanning.'

Na een korte stilte, zei hij in 't Vlaams: 'Rex wil een groot Vlaanderen, een verenigd Vlaanderen, een schoon Vlaanderen. Rex wil een sterk Vlaanderen, een gerespecteerd Vlaanderen. Leve het vrije Vlaanderen!', om dan terug verder te gaan in het Frans (6).


'Al de gloed van zijn jeugdig talent en de kracht van zijn machtig woord vermochten evenwel niet bij de buitenstaanders en bewuste streekbewoners de vervreemdenden indruk weg te goochelen verwekt door dit "Vlaamsche" congres waaraan thans elk Vlaamsch karakter ontbrak en dat hierdoor ineens verviel tot een echt Waalsche betoging in een Vlaanderen dat op dit ogenblik een vinnige strijd voert voor zijn eigen taalgebruik ...
Na afloop van de meeting defileerde de menigte voor de Rex-leider en zijn luitenanten, die vanop een triomfboog, welke tegenover de straat was opgericht, de stoet in ogenschouw namen. De betoging verliep aldus in de grootste orde en zonder de minste incidenten.'


--------------------------------------------------------------------------
(1) Ook het jaar voordien, op zondag 18 juli 1937, had Robert Motteux zijn kasteel Rokkenborgh ter beschikking gesteld van Rex, voor een volksfeest. Na het feest waren er in een herberg zelfs schermutselingen, werd een rexist met een stukgeslagen bierglas gewond en een ander in de arm geschoten. 's Nachts werd de herberg 'grotendeels' vernield.
(2) Bronnen: o.a. 'De Nieuwe Staat', partijblad van Rex-Vlaanderen, 'De Gazet van Antwerpen' en 'Het Nieuws van den Dag'.
(3) Gelegen op het einde van de huidige Jozef Jansstraat, rechts.
(4) Blijkt, ook uit andere bronnen, een goede schatting. Maar volgens 'De Nieuwe Staat' waren er op de weide en in de omgeving ervan minstens 60000, zich baserend o.a. op cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat aan de Belle Alliance de deelnemers telde die van de tram stapten of passeerden in de 2508 autocars, auto's en vrachtauto's of op de 1990 motorfietsen en fietsen, ...; in het totaal 30 279 'gecontroleerde' personen. Tel daarbij de velen die vanuit de richting Halle kwamen ...

(5) Rik Van Cauwelaert: '... dat waren geen Lombekenaars! Op die meeting waren hoofdzakelijk Brusselaars en Walen afgekomen.' in 'Rausa', tijdschrift van Erfgoed Rausa, 6de jg, 2018, nr 3. Aldaar p. 10.
(6) Woorden gevonden door Herman Van Herreweghen in 'Le Pays réel', nota bene in het Frans, hier vertaald. In 'Het interbellum en Wereldoorlog II in Pamel en O.-L.-V.-Lombeek' Davidsfonds Roosdaal, 2001, 231 p. Aldaar p. 37.