boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex O > Otten A. M. E. > artikel


Otten Anna Maria Elodia/gouden kloosterjubileum

Op 2e Pinksterdag (30 mei 1955)

'De drukke voorbereiding in- en buiten het klooster lieten vermoeden dat het een heerlijke jubeldag zou worden. Dagen tevoren waren de geburen in de weer om de speelplaats en de straten van Ledeberg te versieren. Eindelijk was de dag daar! Rond 5 u. in de morgen waren de mannen present om de huldebogen te plaatsen.
De Eerwaarde Heer Kapelaan Van der Borcht die zich heel en al gaf om dit feest te doen lukken, wilde ook Moeder een verdiende hulde brengen. Te 6 h. was er te Ledeberg een plechtige dankmis, waarin E.H. Kapelaan een roerend gelegenheidssermoon hield. Een meerstemmige mis werd op waardige wijze uitgevoerd.
Nu werd het een drukte van belang op de berg. De werkman van het klooster opende de plechtigheden met dreunende salvoschoten. Rond 9 h. kwam er voor goed beweging. De genodigden kwamen toe en de kinderen stelden zich op in rijen van vier. Om half tien zette de stoet zich in beweging. De schoolkinderen allen in uniform stapten voorop, gevolgd door een zestigtal zusters. De Jubilaresse omringd door Eerw. Moeder Alfonse en Moeder Angelica sloten de stoet. Aan de schoolpoort werd Moeder Felicie een prachtig bloemenmandje aangeboden door twee stralende kinderen, vanwege de geburen. Feestelijk trok de stoet door de bevlagde straten, waar vele gelukkige mensen Moeder jubelend toejuichten. De stralende zon verhoogde de vreugde van deze jubeldag en tooide als 't ware Pamel in 't zuiverste goud. Reeds van in de Kleistraat zagen we de helwitte wimpels die vanuit de galmgaten der kerk kwamen en het anders zo rustige Pamel veel blijheid en zonnigheid brachten. Een opgetogen menigte schaarde zich in dichte rijen voor de kerk om de gevierde Moeder te huldigen. Feestelijk beierden de klokken, wuivende handen brachten hun groet, het orgel jubelde, 't was of heel de lucht vol goud hing. Zeereerwaarde Heer Pastoor Geeraerts met zijn assistenten geestelijken, waaronder Zeer Eerw. Heer Rector Eugeen Otten en een hele groep koorknapen stonden aan de kerk om de Jubilaresse af te halen. De kerk was heerlijk versierd. Onder dreunend orgelspel trad de stoet traag en rustig naar voren. Moeder Felicie, Eerwaarde Moeder, Moeder Angelica namen plaats op het hoogkoor. De kerk liep stampvol. De leden van het kerkfabriek, het gemeentebestuur, het onderwijzend personeel en de leden van het comité "voor Vrijheid en Democratie" namen de voorbehouden plaatsen in. Het zangkoor voerde een meerstemmige mis uit. Na het Evangelie besteeg Z. Eerw. Heer Pastoor Geeraerts de kansel en belichtte op klare wijze de taak van Jubilaresse en van elke kloosterlinge in dienst van de kerk. Buiten ieders verwachting heeft E.H. Pastoor Moeder gedecoreerd met het gouden kruis van Sint Rumoldus. Indrukwekkend liep de H. Mis ten einde. Moeder Felicie vernieuwde met klare en duidelijke stem haar kloostergeloften. Wanneer de kinderen het mooie "Ven Sponsa Christi" zongen, werd Moeder getooid met de gouden kroon.
Zielsgelukkig en voldaan verlieten allen de kerk. Hartelijke gelukwensen vielen nog steeds in ruime mate, Moeder ten deel.
In het klooster te Ledeberg was het onthaal zeer hartelijk. Daarna werd plaats genomen aan de feesttafel. Aan de eretafel namen plaats: Moeder Felicie, E. Heer Eugeen Otten, Eerw. Moeder Alfonse, Moeder Angelica, Z. E. Heer Pastoor Geeraerts, E. Heer Onderpastoor Van Doren, E. Heer Kapelaan Van der Borcht, Professor Dominique Van Vaerenbergh, Moeder Ceciliana.

  (1)
 
 

Tijdens de feestdis werden feestelijke ruikers en bij de 150 huldetelegrams aangeboden. De feestzaal was als 't ware één bloemenperk met de 50 bloemstukken en planten die de Jubilaresse werden aangeboden.
Heel gezellig liep de feestdis ten einde. Het was een uitzonderlijke gelukte jubeldag.
Hier stippen we even de milde gevers aan:
Eerw. Heer Pastoor: de wijnen voor de feestdis.
Juffr. onderwijzeressen: bureel.
De geburen: mat en twee siervazen.
De schoolkinderen: dubbel eetservies, een stel drinkglazen en een bureelstoel.
Nog verscheidene cadeau's werden aangeboden.
Daags na de grote dag werd Moeder geestdriftig door de kinderen ontvangen en toegejuicht op de speelplaats.
Dinsdag werd aan de juffrouwen als dank een souper aangeboden en woensdagavond werden de geburen uitgenodigd op een gezellig koffiekransje.
Op zondag, 17 juli, huldigde de familie Otten hun diepgeliefde Tante.
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Jozef Otten-Van Dyck boden aan de Jubilaresse een schouwstuk (westminster) aan.' (2)------------------------------------------------------------------------
(1) De kunstig gevouwen menukaart van pastoor Geeraerts.
(2) In archief zusters.