boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Sint-Rochusweg > artikel


Sint-Rochusweg/Tissumkets

Mevr. Van der Kelen Jeanne (1) was sterk gekant tegen de naamswijziging en schreef (2):
'Enkele dagen geleden heeft de Gemeenteraad van Roosdaal verschillende beslissingen genomen tot wijziging van straatnamen. De aanleiding hiertoe was dat de fusie der vier deelgemeenten die nu Roosdaal uitmaken, voor gevolg had dat sommige straatnamen twee of driemaal in Roosdaal voorkwamen. Dit schiep verwarring, en daarom dienden sommige straatnamen vervangen te worden.
Verbazing schiep echter het feit dat in de beslissing van de Raad ook een oude straatnaam werd vervangen waarvoor in de Gemeente geen dubbelganger bestaat: "de Tissemkeits".
De naam "Tissem" komt reeds voor betreffende de plaats in kwestie in een document van 1658-59 en hernieuwd in 1684, namelijk de "Meting van Pamele" opgemaakt door Philip De Deyn. En sedertdien heeft de kwestieuze weg tot op heden steeds de naam "Tissemkeits" gedragen. De bedoelde meting berust in het Rijksarchief onder het nummer: Metinghe van Pamele C.O.M. 127 - G.S. nr 6521bis.
Hier dient opgemerkt dat men in het document van 1658 "Tijs" schrijft; maar in de volksmond sprak men Tis uit en zo werd ook de latere officiële schrijfwijze.
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor met andere plaatsnamen in de Gemeente; aldus "Slyckboom" werd uitgesproken en later geschreven Slickboom.
Dat in de omgangstaal Tis tot Tissem is geworden betekent, zoals alle philologen weten, dat de Tis een bewoonde plaats was geworden: "em" is een afkorting van "heim of heem".
"Tis" blijkt een plaatsnaam die niet alleen hier voorkomt; er is in de provincie Luik, op de taalgrens Luik-Limburg, de gemeente Thys en in de provincie Antwerpen de gemeente Tisselt.
Tis blijkt dus een oude plaatsnaam en het zou spijtig zijn die te doen verdwijnen, eenvoudig omdat de raadsleden de oudheid van die plaatsnaam niet kenden.
Iemand heeft de objektie gemaakt dat de Tissemkeits in het Atlas der Buurtwegen geen speciaal nummer heeft, maar in het bedoeld Atlas zijn dikwijls verschillende wegen onder hetzelfde nummer gegroepeerd. De betrokken tabel is een overzicht van de belangrijkste verkeerassen en niet steeds worden al de wegen genoemd die in elke as onder hetzelfde nummer begrepen worden.
Trouwens er is het feit dat het Gemeentebestuur de betrokken weg steeds officieel Tissemkeits (3) heeft geheten.
Er is dus geen enkele ernstige reden om de naam Tissem te doen verdwijnen (4). Het zou een aanslag zijn op het geschiedkundig patrimonium van Roosdaal. Men kan wel de naam "keits" vervangen door "weg", dat is onbelangrijk.


-----------------------------------------------------------------------
(1) Echtgenote van Karel Van Cauwelaert-de Wyels.
(2) o.a. naar Hubert De Bolle.
(3) Feitelijk heette de weg in de jaren voor de naamswijziging officieel 'Tissumkets'.
(4) Maar de bewoners van de Tissumkets, o.a. burgemeester Van Saene, vonden de naam denigrerend en wilden een andere straatnaam.