boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Staat van Goed

Bij het overlijden in 1753 van Peeternelle Bueckens, getrouwd in 1705 met Carolus Wauters, in 1724 met Joos De Dobbeleer, liet de schepenbank van Strijtem-Lombeek een Staat van Goed opstellen waaruit hierna de beschrijving en waardebepaling van de inboedel volgt:

 

 

guldens (1)

stuivers

- alle de winckelwaeren in den geheelen winckel bevonden (2)

40

0

- het tin in gewicht tot 40 pont (à 10 st . het pont)

20

0

- allen het koper

18

14

- vier eijsere potten, een panne, twee strijckeijsers, een capmes, twee lampen, een lanteerne

5

0

- alle het eijserwerck in de schouw bestaende in een lat, twee halen, eenen rooster, een tanghe, een blaespijp, een vierschup ende eenen drijpickel

5

0

- een botervat, een seencuijp, een waschvat, twee koijcuijpen, eenen waterhemer, een waschcuijp ende een vleeschcuijp

11

0

- thien biertonnen

13

0

- alle de melckteijlen, jerde schotels, gelaije schotels, bierpotten, waterkruijcken, waterstoopen, pinten, flessen, roomers, thetassen ende drij boterpotten

4

10

- 42 pont boter (à 4 st . het pont)

8

8

- alle het vleesch

5

0

- het bier met den asijn

11

5

- 2 braecken, 2 bijlen en een haweel

2

0

- 2 veertelen haver ende 2 veertelen coren

1

10

- item in tobaeck

1

10

- de oude ende nieuwe hoppebellen liggende op den solder

10

0

- 500 voeten berdt

12

0

- allen de ongedorschen graenen liggende in de schuer

30

0

- allen het branthout

24

0

- alle de roomsche boonen met de pertsen staende in den nast, ende drij eijsere banden, met alle het hout

10

0

- alle de hopstaecken staende op t'gelaghe ofte hoppelochtinck

30

0

- twee melckkoijbeesten

40

0

- 1 vercken

11

10

- item de schelft, met het mest, mesthaeck, greep ende houtewerck in den koijstal

4

0

- item alle de hopstaecken ... op het gelaghe recht over t'pachthof van Engel Eijlenbosch

8

10

- het meijssensbedde met de sorgie, laeckens ende schaprade in de camer

6

0

- het beste bedde met de toebehoorten, een houte kist ende 2 à 3 pont garen

26

0

- twee crapkens wit lijnwaert ... alle de andere hemdens ende lijnwaert gelaeten om te verdeelen voor de voorn. weesen ende Joos Dobbeleer

memorie (3)

 

- 2 tafels, alle de stoelen, bancken, tempsten, spinnewiel, manden als andersints

3

0

- alle de pattatters

3

0

- een partije schaerhout ... op het Castersvelt onder de Prochie van Pamel

10

0

- een deel schaerhout in eenen bosch genoempt in Dipt (onder Strijtem en Lennik)

51

6

- allen den brandewijn

12

0

- den hopboorder ende de kuylschip (4)

0

18

 

--------------------------------------------------------------------------------
(1) 1 gulden is 20 stuivers.
Een arbeider verdiende toen 7 à 8 stuivers daags.
(2) Peeternelle woonde te O.-L.-V.-Lombeek in een huis waar nu het gemeentehuis staat. Een boerderij, maar zij hield er ook een winkeltje open, schonk er brandewijn.
(3) Deze crapkens, hemden en lijnwaert werden dus niet geschat maar onmiddellijk verdeeld onder enerzijds haar man en anderzijds haar drie wezen-kleinkinderen.
(4) A.R.A. Brussel: schepengriffie Lombeek en Strijtem, nr 5101.