boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Oorlogsellende in O.-L.-V.-Lombeek

In Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek werden ‘van inden jaere 1689 dat den oorlogh tusschen de twee croonen (1) was ontstaen noyt oosten en hadden opgedaen ter oorzaecke vande gedurighe campementen die hetselve landt van Gaesbeke van jaere tot jaere hadde onderstaen... ende hebbende de supplianten inden saeytijdt vanden voorleden jaere alles bijgebrocht sij hadden omme hunne landen te besayen op hope vanden aenstaenden peys, soo was integendeel dat sij desen somer de meeste ruine hadden onderstaen... dat alles soodanighlijck was gedestrueert dat nyet alleenelijck den geheelen oost gersen, hoplochtinghen ende boomen waeren gedestrueert, maer oock alle de pachthoven ende huysen waeren affgebroecken ende verbrandt soodanighlijck datter maer twee geheel huysen in de geheele prochie der supplianten waeren overgebleven.' Bij gebrek aan pachters waren de velden onbebouwd gebleven op uitzondering van een tiental bunder (2).


---------------------------------------------------------------------------
(1) Van Frankrijk en Spanje.
(2) Gaston Renson: ‘Aantekeningen nopens de oorlogen in het Land van Gaasbeek' in Eigen Schoon en de Brabander, 1972. Aldaar pp. 271-272.